Algemene vergadering

Minstens twee keer per jaar komen alle leerkrachten samen voor een overleg. Standaard is dit in de laatste week van de grote vakantie om de opstart van het schooljaar te bespreken, en de 3e lesweek van januari om het 2e semester te bespreken.

Op dit overleg worden nieuwe collega‘s voorgesteld, zoomen we in op een pedagogische thema waarop verder gewerkt wordt, en stellen we alle komende activiteiten voor (van toonmoment, tot schoolbezoek en infodag).

Op bijzondere momenten of gebeurtenissen kan een extra algemeen overleg gepland worden. 

De aanwezigheid op deze overlegmomenten heeft een verplicht karakter voor de leerkracht.

Vakvergaderingen

Minstens twee keer per jaar komen leerkrachten samen in vakgroepen. Op deze overlegmomenten wordt dieper ingegaan op pedagogische en didactische aspecten en wordt expertise, opgedaan uit professionalisering, gedeeld

Aanvangsbegeleiding

De bijeenkomsten in het kader van aanvangsbegeleiding zijn vakoverschrijdend. Door deze unieke setting is het delen van ervaringen nog voedender, door de mogelijkheid van ‘kruisbestuiving’.

Beleid

Als kunstacademie heeft onze academie een beleidsondersteuner. De beleidsondersteuner zit op geregelde tijdstippen samen met de directeur om het beleid op te volgen. Deze ondersteuner kan autonoom of in overleg specifieke items uit het ruime veld van beleidsdomeinen aanpakken.

Kern

Naast de beleidsondersteuner, tracht de academie ook steeds een activiteitencoördinator, een communicatieverantwoordelijke en een zorgondersteuner aan te stellen. De samenkomsten van deze verschillende coördinatoren worden ‘kernen‘ genoemd. Op zo een kernoverleg kunnen ook leerkrachten met specifieke taken uitgenodigd worden.

SAM - Samen Academie Maken

Een 5-tal keer per jaren komen de leerkrachten samen rond specifieke onderwerpen om input en expertise te delen. In schooljaar 2021-2022 werd de intake verdiept, de leerplannen herbekeken, de promotie onder de loupe gehouden, de hoe van de instrumentkeuze en de organisatie van het vak groepsmusiceren.

Academieraad

Meer info op de website

Onderhandelings- en overlegcomité (ABOC/CPBW)

3 of 4 keer per schooljaar zit het schoolbestuur samen met de afgevaardigden van de vakbonden.

Leden van dit overleg zijn de 3 vakbonden, de burgemeester, algemeen directeur en schepen van kunstonderwijs.De directeur van de academie en preventieadviseur zetelen als technisch deskundigen.

ABOC

Afspraken rond personeelsmaterie worden voorgelegd ter advies aan het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en Overlegcomité (ABOC).

Dit gaat over de aanwending van uren, het vacant verklaren van uren, de aanvragen van projecten, onderwijsbevoegdheden en structuuronderdelen.

CPBW

Het opvolgen van veiligheidsaspecten komt op het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW).

College van Burgemeester en schepenen (CBS) / Gemeenteraad (GR)/interlokale vereniging

Het schoolbestuur zit wekelijks samen in het college voor burgemeester en schepenen. Zij zijn bevoegd voor de personeelsmaterie.

Voor de organisatie van het onderwijs, is de gemeenteraad van Lede bevoegd. Zij vergaderen maandelijks.

De inbreng van de gemeenten met vestigingsplaatsen van onze kunstacademie, wordt geregeld in de interlokale vereniging. De leden met bevoegdheid in deze interlokale vereniging zijn verkozen door de gemeenteraden. Er werd geopteerd om de schepenen bevoegd voor kunstonderwijs van de verschillende gemeenten, deze bevoegdheid toe te wijzen. Zij zitten minstens twee keer per jaar samen met de directeur van de kunstacademie.

Gemeentelijke raden

De academie houdt de vinger aan de pols in verschillende gemeentelijke raden, zoals de Cultuurraad van Lede en enkele verenigingen voor kansarmoede.