Schoolbestuur

Het schoolbestuur van de kunstacademie is het gemeentebestuur van Lede.

Het College van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks bestuur en de personeelsaangelegenheden.

Via de interlokale vereniging “Kunstacademie Lede Erpe-Mere Wichelen” worden de afspraken over de gemeentegrenzen heen gemaakt. In dit overleg zitten de schepenen van kunstonderwijs als afgevaardigden van de respectievelijke gemeenteraden.

Schepen voor kunstonderwijs Lede: Bart Heestermans
Schepen voor kunstonderwijs Erpe-Mere: Johan Van Vaerenbergh
Schepen voor kunstonderwijs Wichelen: Kristof De Smet

Het schoolbestuur investeert in de Kunstacademie om een kwaliteitsvol aanbod te organiseren voor haar inwoners.

Academiepersoneel

Directie

De directie is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de academie. Samen met het schoolbestuur voeren ze beleid en vormen ze mee de visie van de academie. De directeur is verantwoordelijk voor de planning van de lessen. 

Via verschillende verenigingen en werkgroepen houdt de directie regelmatig overleg met andere academies en beleidsmakers.

Leerkrachten

Leerkrachten vormen het hart van onze academie. Via de wekelijkse lessen geven ze de leerlingen een kwalitatieve opleiding in een van de muzische domeinen. Dit gebeurt volgens het gekozen leerplan (raamleerplan DKO) en met de opgelegde onderwijsdoelen.

Vak- en werkgroepen

Leerkrachten komen geregeld samen in vak- en werkgroepen om dieper in te gaan op specifieke pedagogische topics.

KunstKuur

De academie is sinds 2019 werkzaam in verschillende KunstKuurProjecten.

Via domeinoverschrijdende landingsdagen helpt het KunstKuurteam (dat bestaat uit leerkrachten uit verschillende domeinen) mee aan de vorming van leerlingen en leerkrachten in het dagonderwijs rond het bereiken van muzisch-culturele doelen. Door deze landingen krijgen de leerlingen meer zicht op wat we doen in de academie en stimuleren we hen om les te volgen.

Administratie

Het administratief personeel van de academie volgt de specifieke administratie van de kunstacademie op. 

  • leerlingadministratie
  • personeelsadministratie
  • hulp bij vragen
  • signaleren van tekorten

De administratieve medewerkers staan ook in nauw contact met de gemeentelijke administratie. 

Middenkader

Beleidsondersteuner

De beleidsondersteuner helpt bij het vormen en zichtbaar maken van de visie. De beleidsondersteuner zit op regelmatige momenten samen met de directie en leerkrachten om deze visie vorm te geven, af te toetsen en om te zetten in de praktijk.

Aanvangsbegeleider

De aanvangsbegeleider begeleidt de personeelsleden van de academie, en vooral bij het starten in de academie. De afspraken van de aanvangsbegeleiding zitten vervat in de visie over professionalisering.

ICT-coördinator

De ICT-coördinator staat directie en leerkrachten bij in hun vragen rond ICT-gebruik. De ICT-coördinator houdt de vinger aan de pols rond relevantie ICT-technologie en deelt deze met de collega’s en leerlingen (ouders).

Zorgteam

De academie wil leerlingen met een zorgvraag ondersteunen. Ze investeert in uren om leerlingen te ondersteunen en het zorgbeleid vorm te geven. Zo zijn er bv. vrijblijvende zorgmomenten voor muzieklab, waar leerlingen over specifieke onderwerpen samenkomen om de leerstof te verwerken met de nodige individuele hulp.

Activiteitencoördinator

De activiteitencoördinator is het centrale aanspreekpunt voor de organisatie van de vakoverschrijdende projecten en activiteiten in de academie.

Kernteam

Het kernteam bestaat uit de beleidscoördinator en de activiteitencoördinator, aangevuld met andere coördinatoren om het beleid om te zetten in praktijk.

Projectcoördinatie

Bij grotere of specifieke projecten kan een leerkracht een pedagogische coördinatieopdracht krijgen om dit project uit te werken.

Alternatieve leercontext

De ALC-coördinator fungeert als link tussen de academie en de partnerverenigingen. De coördinator volgt de administratieve verplichtingen op en gaat de verenigingen bezoeken. 

Gemeentelijke ondersteuning

De verschillende gemeentediensten van Lede, Erpe-Mere en Wichelen werken met de kunstacademie samen om kwalitatief onderwijs te kunnen aanbieden. We denken hierbij aan de technische uitvoeringsdiensten, het algemeen secretariaat, de personeelsdienst, dienst financiën, de bibliotheek, de dienst patrimonium, het onderhoudspersoneel, de mensen uit de theaterzalen, de vrijetijdsdiensten... 

Overlegorganen

ABOC en CPBW

Deze lokale overleg- of onderhandelingsorganen zijn bevoegd voor arbeidsvoorwaarden, personeelsaangelegenheden en veiligheid.

Deze overleggen vinden drie à vier keer per schooljaar plaats.

Academieraad

De academieraad is een participatieraad met ouders, leerlingen en socio-culturele verenigingen. 

Meer info via deze link 

Niet-formeel overleg

De academie neemt regelmatig deel aan overleg, of zet zelf overleg in gang, rond kwesties die te maken hebben met de academie en de lokale context (bv. overleg in de culturele raad of met de lokale amateurkunsten).

De kunstacademie woont regelmatig overleg bij rond onderwijs, participatiekansen en cultuur.

Samenwerkingen

De academie werkt regelmatig samen met andere partners. Zo delen we de concerten en uitvoeringen van de verenigingen uit de buurt, houden we workshopdagen. Omgekeerd geven lokale verenigingen een podium aan onze leerlingen.