Personeelsbeleid (HR)

Diploma‘s

De lesbevoegdheid in het deeltijds kunstonderwijs is geregeld door de Vlaamse Overheid. Om je lesbevoegdheid te controleren, kan je gebruik maken van de digitale tool https://data-onderwijs.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen/ .

Stage

Onze academie staat open om leerkrachten in opleiding te ondersteunen. Stages kunnen via het secretariaat aangevraagd worden. Directie en secretariaat leggen de contacten tussen de stagiair en de leerkracht. Het staat de leerkracht vrij om op de vraag in te gaan of niet. Tijdens de stage is het heel belangrijk dat de stagiair het DNA van de school leert kennen (o.a. via het APP, op toonmomenten, via contact met de directie en andere (vak)leerkrachten).

Sollicitaties

Solliciteren kan je door je cv en motivatie te mailen naar academie@lede.be en digitaal op http://soliciatie.verdi.vlaanderen .

Vacatures

Bij vacatures worden de geschikte sollicitanten op de hoogte gebracht via mail. We posten onze vacature ook op de facebookgroep ‘vacatures DKO’.

Sollicitatiegesprekken

Wanneer er meer dan één kandidaat is en er voldoende tijd is, kunnen er sollicitatiegesprekken georganiseerd worden. Het aantal uitgenodigde sollicitanten kan beperkt worden op basis van cv en motivatie. De sollicitant ontvangt na het gesprek feedback over het gesprek.

Als basis kijken we naar:

  • Artistieke, pedagogische en didactische visie.
  • Artistieke en persoonlijke levenswandel.
  • Kwaliteiten van samenspeler (in relatie tot team)

Aanstelling

Bij aanstelling worden volgende documenten opgevraagd:

  • Gegevensfiche en inlichtingsformulier (wordt gemaild)
  • Afschriften van de diploma’s (ook het pedagogisch)
  • Stamboeknummer (Als je nog geen stamboeknummer hebt dan vragen we een medisch attest en een attest van goed gedrag en zeden model 2 op).

De startende leerkracht ontvangt een mail met uitleg over de afspraken, contactgegevens en links naar het schoolwerkplan van onze academie.

Een aanstelling kan beperkt zijn van duur (een interim) of doorlopen tot het einde van een schooljaar. Tijdelijke leerkrachten moeten jaarlijks opnieuw solliciteren.

Intentieverklaring

Aangestelde leerkrachten worden jaarlijks naar hun intenties gevraagd voor volgend schooljaar. Deze bevraging is niet bindend voor de kunstacademie.

Opstellen lesroosters

De directie stelt in de loop van april/mei de lesroosters op voor het volgende schooljaar.

Professionalisering

Elke leerkracht heeft eigen expertise en competenties. Deze competenties worden ingezet voor het hele team. Een personeelslid kan ook nieuwe competenties opdoen. Je vindt alle informatie in het professionaliseringsplan van onze academie.

Aanvangsbegeleiding

De academie heeft de decretale verplichting om startende leerkrachten te begeleiden en op te volgen. Hiervoor werd een kader uitgewerkt in het kader van de professionalisering.

Functionerings- en evaluatiecyclus

Elk personeelslid dat langer dan 104 dagen in de academie actief is, wordt begeleid en geëvalueerd. Het vertrekpunt hierbij is de geïndividualiseerde functiebeschrijving, de functioneringsgesprekken en de evaluatie.

Professionele leergemeenschappen

Leerkrachten worden gestimuleerd om hun ervaring te delen. Dit kan:

  • On de vakgroepen
  • Over het muurtje kijken (collegiale visitaties in de academie, https://collegialevisitatie.be/ )
  • Vakvergadering+ (vakoverschijdende vergaderingen)
  • Personalia+ (opvragen en inzetten van sterktes)

Verlofstelsels

Personeelsleden kunnen om diverse redenen hun loopbaan (tijdelijk) stopzetten.

Sommige verlofstelsels zijn een recht of een gunst. Andere kan je opnemen als tijdelijk personeelslid. Weer andere zijn alleen beschikbaar voor vastbenoemde personeelsleden.

Een overzicht van verlofstelsels vind je op (link onderwijs).

Lesverplaatsingen

Omdat veel leerkrachten en medewerkers van de academie zelf artistiek actief zijn of zich willen nascholen, kunnen lessen, na akkoord van de directie en in overleg met de leerlingen van tijdstip verplaatst worden.

Leerkrachten vragen deze lesverplaatsing aan. Als de directie de verplaatsing goedkeurt, brengt de leerkracht de leerlingen (en hun ouders) op de hoogte van de bijzondere regeling.

Ziekte leerkracht

Wanneer een personeelslid ziek is, wordt de academie zo snel mogelijk verwittigd, zo kunnen de leerlingen tijdig verwittigd worden.

Voor meerdaagse afwezigheden dienen de juiste documenten ingevuld te worden. Een afwezigheid wegens ziekte kan steeds gecontroleerd worden door een controlearts.

Inkomensgarantie-uitkering

Wie als werkloze opnieuw aan de slag gaat in een deeltijdse baan, kan onder bepaalde voorwaarden boven op het deeltijdse nettoloon, een extra uitkering van de RVA krijgen. Door die inkomensgarantie-uitkering (IGU) is het totale inkomen (nettoloon plus die extra uitkering) minstens even hoog als de eerdere werkloosheidsuitkering. Door de IGU toe te kennen, wil de overheid vermijden dat het loon dat een werknemer krijgt, niet of maar een klein beetje hoger ligt dan de werkloosheidsuitkering, een fenomeen dat de ‘werkloosheidsval‘ wordt genoemd.

Wie hiervan gebruik maakt, moet dit melden aan onze administratief medewerkster Chantal.

Meer info op : https://www.vlaanderen.be/inkomensgarantie-uitkering

Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur (TABD)

Je wordt tijdelijk aangesteld (voor de duur van de vervanging) of tot einde schooljaar.

Je bent wel vatbaar voor reaffectatie.

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur TADD)

Mits voldoende anciënniteit en beoordeling zonder werkpunten, kan je een aanstelling van doorlopende duur aanvragen. Dit moet aangetekend gebeuren, voor 15 juni.

Hierdoor heb je voorrang op de tijdelijke leerkrachten.

Vaste benoeming

Wanneer je aangesteld bent als TADD in vacante uren, kan je vast benoemd worden in deze uren op 1 januari van het lopende schooljaar.

Verschuiving binnen de vaste benoeming

In samenspraak met het schoolbestuur kan je de vakken binnen je vastbenoemd volume verschuiven.

Mutatie

Wens je vastbenoemde uren vanuit een andere academie mee te nemen, dan kan je dit aanvragen aan het schoolbestuur. Je kan ook vastbenoemde uren overdragen naar een andere academie. Ook dit vraag je aan aan het schoolbestuur.

Terbeschikkingstelling (TBSOB) en reaffectatie/wedertewerkstelling.

Wanneer er niet voldoende leerlingen zijn om je vast benoemde uren in te richten, komen deze uren in TBSOB (terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking). Je wordt dan doorbetaald in deze uren en je moet in ruil pedagogische taken opnemen in de de academie.

Deze uren worden doorgegeven aan de Vlaamse Reaffectatiecommissie, die bekijkt of je tewerkgesteld kan worden in een andere academie.

Ontslag

Je kan ontslag nemen uit je uren (gedeeltelijk of volledig), met een opzegperiode van zeven dagen.

Pensioen

Op het einde van je loopbaan kan je genieten van een pensioenstelsel. Vraag tijdig alle info op via de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS).